16
Mar
2016
การพัฒนาสมรรถนะอาสาสมัครควบคุมยาสูบในห้าจังหวัดชายแดนใต้ Categories : การจัดการโรงเรียนปลอดบุหรี่
1 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

          การพัฒนาสมรรถนะอาสาสมัครควบคุมยาสูบในห้าจังหวัดชายแดนใต้

  รุ่นที่ 1 ในวันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2559   ณ โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

รุ่นที่ 2 ในวันที่ 28-30 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมซีเอส อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

 

          สืบเนื่องจากภาคใต้ของประเทศไทยมีอัตราการสูบบุหรี่สูงกว่าภาคอื่นๆ ในทุกรอบการสำรวจ โดยเฉพาะ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ที่มีความชุกของการสูบสูงที่สุดในประเทศ และบริบทของพื้นที่ซึ่งอยู่ติดชายแดน มีบุหรี่ราคาถูกที่ลักลอบนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านจำนวนมากมีราคาถูกกว่าบุหรี่ทั่วไป ดังนั้น ยุทธศาสตร์การดำเนินงานควบคุมยาสูบในระดับชาติ ได้ให้ทุกภาคส่วนดำเนินการแบบมุ่งเป้าคือ ลดอัตราการสูบโดยช่วยผู้เสพให้เลิกใช้ยาสูบ ลดนักสูบรายใหม่ ลดอัตราการสัมผัสควันบุหรี่มือสอง และเพิ่มสิ่งแวดล้อมปลอดควันบุหรี่ ด้วยเหตุนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพ (วพส.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ได้เห็นความสำคัญของบทบาทประชาชนผู้มีจิตอาสาที่มีศักยภาพสูงในการควบคุมการบริโภคยาสูบในชุมชน จึงจัดอบรมพัฒนาการเสริมสร้างสมรรถนะสำหรับอาสาสมัครควบคุมยาสูบ สำหรับการดำเนินงานในห้าจังหวัดชายแดนใต้ ที่มีเป้าหมายให้มีการผลักดัน ให้มีการสร้าง และใช้มาตรการทางสังคม ในการสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดควันบุหรี่ โดยจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น จำนวน 3 วัน จำนวน 2 รุ่น 

            รุ่นที่ 1 ในวันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา  ณ โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

            และรุ่นที่ 2 ในวันที่ 28-30 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมซีเอส อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

    

     

            การอบรมรุ่นที่ 1นี้  ได้มีอาสาสมัครเข้าร่วมอบรมที่มาจากวิชาชีพครู  ผู้นำทางศาสนา และแกนนำพัฒนาชุมชน  เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่จังหวัดสงขลา  เครือข่ายสื่อมวลชน  สาธารณสุข  จำนวนทั้งสิ้น 70 คน จากจังหวัดสตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

    

        องค์ความรู้หลากหลาย ที่วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านที่มีประสบการณ์ด้านการรณรงค์และการต่อสู้มาอย่างยาวนาน ที่มาให้ความรู้และเติมเต็มกำลังใจแก่เหล่าอาสาสมัครฯทุก ๆ คน โดยเฉพาะ องค์ความรู้เรื่อง “กลยุทธ์บริษัทบุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบพิษภัยที่เราไม่เคยรู้” ทำให้ผู้เข้าอบรมตั้งใจฟังกันอย่างเงียบกริบเมื่อจบการบรรยาย อิหม่าม  หนึ่งในผู้เข้าอบรมได้สะท้อนคิดว่า ทำให้เขาตาแจ้ง (คำใต้ หมายถึง ตาสว่าง) เป็นความรู้ที่ทรงคุณค่า เขาบอกไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่า กลยุทธ์บริษัทบุหรี่มีแผนการเพื่อทำลายกลุ่มเป้าหมาย อย่างแยบยลขนาดนี้ และอิหม่าม ให้คำสัญญาต่อที่ประชุมว่า จะกลับไประดมพลังสร้างสรรค์สังคมปลอดบุหรี่ในชุมชน ต่อไป

    

         การอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการเสริมสร้างสมรรถนะสำหรับอาสาสมัครควบคุมยาสูบในห้าจังหวัดชายแดนใต้รุ่นที่ 1 ตลอด 3 วันนี้  ได้จุดประกายความคิด  จุดติดดั่งไม้ขีดไฟ บอกต่อ ขอความร่วมมือ รัฐ เอกชนฯลฯ สานพลังเครือข่าย จากไม้ขีดไฟ กลายเป็นคบเพลิง ส่องสว่างรวมพลังดำเนินงานด้านการควบคุมยาสูบได้อย่างเข้มแข็ง  และรวมพลังสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่   ต่อไป

ธนพร ไพรพิสุทธิ์  เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่จังหวัดสงขลา  รายงาน

                                                                  

 

หน้าหลักบล็อก